AgEnDa z.s. | Je spalování dřeva cestou k nízkouhlíkové budoucnosti?

 
 
 

AgEnDa o. s. » Aktuality » Je spalování dřeva cestou k nízkouhlíkové budoucnosti?

Je spalování dřeva cestou k nízkouhlíkové budoucnosti?

30.01.2018

Experti z platformy CEESEN tvrdí, že závazky z Pařížské dohody mohou být naplněny bez obětování středo a východoevropských lesů. Argumentují tím, že dřevní biomasa pro energetické účely může uvolnit velmi vysoké objemy skleníkových plynů (GHG) a že podpora poskytovaná tomuto obnovitelnému zdroji podporuje produkci energie z uhlí. Tento názor přichází v době, kdy evropské instituce revidují tři ze základních energetických dokumentů v EU.

Výzkumy ukazují, že cesta k Evropě s nulovými emisemi způsobí závislost na energii z biomasy. Na druhou stranu fosilní či jaderná paliva jsou obecně považována za horší variantu, a to z mnoha důvodů. Navíc v Evropě existuje již mnoho kvalitních a úspěšných projektů, které produkují udržitelnou bioenergii.

Spalování dřeva není uhlíkově neutrální proces

Bioenergie je obecně poněkud ožehavé téma. Je nesmírně složité měřit emise skleníkových plynů z energetického využití biomasy, protože do kalkulace je potřeba zahrnout mnoho proměnných. V reálných situacích je těžké přesně definovat, jaký byl typ vytěženého dřeva, jak vypadají zpracovatelské, přepravní, skladovací a spalovací procesy nebo jaký je objem emisí CO2 v celém dodavatelském řetězci. Je také komplikované měřit uhlíkovou stopu, která by nevznikla v případě, že by k těžbě dřeva nedošlo; nemluvě o ztrátách uhlíku v půdě způsobené jejím narušením. Další důležitou otázkou je typ stromů, které nahradí ty, které se používají pro výrobu biomasy, a rychlost opětovného zalesnění. Měření emisí emisů uhlíků z dřevní biomasy zkrátka vyvolává mnoho rozpaků.

Těžba dřeva pro výrobu energie je hrozbou pro nedotčené lesy, zvěř a obyvatele

Těžba dřevní biomasy má negativní vliv na biodiverzitu a společnost. S šedesáti procenty nedotčených lesů mimo Rusko a severní Skandinávii je střední a východní Evropa zeleným srdcem Evropy. V mnohých zemích regionu, které těží dřevo pro výrobu bioenergie, dochází k ohrožení domova pro dvě třetiny evropských populací velkých masožravců, včetně medvědů hnědých, vlků a rysů. Dalším problémem plynoucím z narušení lesa je zvýšení pravděpodobnosti eroze půdy a povodní. Paradoxně, předcházení takovým katastrofám je jedním z důvodů zvýšení spotřeby energie z obnovitelných zdrojů.

Evropský parlament podporuje ambice týkající se energetické účinnosti a cílů ochrany klimatu do roku 2050, ale hlasuje pro snížení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a pro spalování dřeva pro výrobu energie

Minulý týden poslanci Evropského parlamentu ignorovali varování 800 vědců, včetně vedoucích autorit mezivládního panelu pro změny klimatu či nositelů Nobelovy ceny, a nerespektovali výzvy neziskových organizací a veřejnosti, aby byly ukončeny dotace podporující spalování dřeva pro energetické účely. Experti CEESEN varují, že dotace pro biomasu v zemích střední a východní Evropy podporují ve svém důsledku spalování uhlí: “Společné spalování biomasy s uhlím nelze považovat za obnovitelný zdroj energie a nemělo by být dotováno. Dvě pětiny pevné biomasy, které představovaly 58 % výroby elektřiny z biomasy v EU v roce 2015, byly spáleny v uhelných elektrárnách. Z toho jen 17 % této biomasy bylo využito v přestavěných uhelných elektrárnách, zato 23 % bylo spalováno společně s uhlím, "vysvětluje Csaba Vaszko, odborník na energii a klima platformy CEESEN. Tento přístup určitě není tím správným pro přechod na nízkouhlíkovou energetiku.

Pozitivní skutečností je, že evropští poslanci koncem ledna učinili kroky k tomu, aby se EU přizpůsobila Pařížské dohodě tím, že souhlasili s cílem 35% podílu obnovitelných zdrojů na energetické spotřebě a hlasovali pro záměr dosáhnout vyrovnané bilance (tedy čisté nuly) emisí uhlíku v roce 2050, což se promítne i v plánech členských států v oblasti klimatu a energetiky. “To vysílá investorům a celém světu zprávu, že EU bere Pařížskou dohodu vážně,“ říká Alex Mason, ředitel strategie WWW European Policy Office.

Odborníci CEESEN doporučují, aby dřevo nebylo využíváno pro výrobu energie, dotace na společné spalování biomasy a uhlí byly zastaveny a zpřísnila se opatření týkající se měření emisí skleníkových plynů a jejich úspor.

Zdroj: CEESEN.org

 
 
 
 

 
 
 

© AgEnDa 2004 - 2024